Events: The Public Law Project Wales Conference: Promoting equalities for a fairer and more equal Wales

The Public Law Project Wales Conference: Promoting equalities for a fairer and more equal Wales

Location: Cardiff

Address: Cardiff University, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Start date: March 26 2018

Cymraeg

What duties do public bodies in Wales and England have to promote equality and prevent discrimination? How can those discriminated against vindicate their rights?

This conference looks at the relevant law, statutes and conventions and at related human rights and public law practice. The event is pitched for advisers, civil society activists, academics, policy professionals and lawyers.

Book now

£60 advisers, £80 voluntary sector (not frontline advisers), £120 full price, £10 student tickets (all prices ex. VAT)
Please note the conference will be presented in English with no simultaneous translation.
Ymddiheurwn fod y ffurflenni archebu ar gael yn Saesneg yn unig.   Rydyn ni’n bwriadu cywiro’r sefyllfa yn y dyfodol.

Dylech nodi y bydd y gynhadledd yn cael ei chyflwyno’n Saesneg heb wasanaeth cyfieithu ar y pryd.
This conference is presented with the support of the University of Cardiff and Linenhall Chambers.You can download the programme her

FULL PROGRAMME HERE

Programme

 10.00  Introduction
 Jo Hickman, Director, Public Law Project

10.05  Opening address
Jeremy Miles AM, Counsel General for Wales

10.20  Tackling inequality and discrimination
Elizabeth Prochaska, Legal Director, Equalities and Human Rights Commission (EHRC)

10.45  Break

11.00 Challenging discrimination in Welsh prisons
The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 requires custodial settings to comply with Equality Duties, The Human Rights Act 1998 and ECHR principles.  The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 applies to Local Heath Boards providing health care to most prisoners.  Are these Acts being enforced to prevent discrimination in Welsh prisons? This presentation considers the role of devolution, the commissioning of services and impact of privatisation and access to justice.
Craig Court, Harding Evans Solicitors

11.20 Anti-Discrimination Toolkit - the statutes, conventions and cases you should always have to hand
John Halford, Bindmans

12.00 – 13.00 Morning Breakout Sessions

 1. Benefit sanctions and Equality Act claims
  This session will look at discrimination claims in welfare benefits cases. The session will focus on how to identify potential discrimination claims arising from inappropriate conditionality, and how to obtain damages for your clients.
  Katy Watts,, Public Law Project

 2. Implementing Welsh homelessness prevention legislation: Lessons for the Homelessness Reduction Act
  The Housing (Wales) Act has influenced thinking across the UK about how best to tackle homelessness. This session will look at implementation issues, with a focus on human rights and what learning can be taken for implementation of similar measures across the border.
  Rachel Anthony, Civitas Chambers

 3. The Well-being of Future Generations (Wales) Act
  What is the legal obligation to improve our social, cultural environmental and economic well-being? This session will look at the unique Act and its enforcement from a legal perspective. The session will focus on case studies with examples including clean air challenges and impact on vulnerable groups, and specifically the 'equality' goal of the Future Generations Act.
  Adam Hundt and Gareth Sims, Deighton Pierce Glynn 

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 Afternoon Breakout Sessions

4. Legal Aid for discrimination claims
Polly Brendon, Public Law Project
Clare Fowler, Howells Solicitors

5. Embedding human rights in Welsh legislation – what does it mean in practice?
What do the constitutional guarantees of convention rights, the incorporation of the UNCRC and recent Wales specific legislation mean for children in Wales? What are the implications for the practical implementation of rights more generally?
Michael Imperato, Watkins and Gunn
Katherine Barnes, Francis Taylor Building

6. Disability discrimination and public law
Embedding human rights in Welsh legislation – what does it mean in practice?
What do the constitutional guarantees of convention rights, the incorporation of the UNCRC and recent Wales specific legislation mean for children in Wales? What are the implications for the practical implementation of rights more generally?This session will look at different ways to challenge discrimination on grounds of disability, UN treaty compliance, and some recent case law developments.
Sara Lomri, Public Law Project

15.20 Implementing the Well-Being of Future Generations Act
Marie Brousseau-Navarro, Director of Policy, Legislation and Innovation, Future Generations Commissioner

15.50 Panel: Does social and economic legislation specific to Wales enhance equalities and human rights protections?  If so, is it enforceable?

Chair: Alan Thomas, CEO, Hafal

Panel:
Marie Brousseau-Navarro, Director of Policy, Legislation and Innovation, Future Generations Commissioner
Rhian Davies, Disability Wales
Michael Imperato, Watkins and Gunn
Dr Simon Hoffman, Swansea University
Elisabeth Jones, Chief Legal Adviser, National Assembly for Wales

16.50  Closing address
Sir Wyn Williams, President of Welsh Tribunals
The role of the Wales Standing Commission on Justice, with particular reference to public law, and the new role of President of Welsh Tribunals.

17.15 Finish

£60 advisers, £80 vol sector, £120 public bodies, £10 students (full time)

With the support of Cardiff University Law and Politiocs Department and Linenhall Chambers


Cynhadledd Prosiect Cyfraith Gyhoeddus Cymru:
Gwahaniaethu a chyfraith gyhoeddus: Hyrwyddo cydraddoldeb ar gyfer Cymru decach a mwy cyfartal 

26 Mawrth 2018, Adeilad Morgannwg Prifysgol Caerdydd

Pa ddyletswyddau sydd gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr i hyrwyddo cydraddoldeb ac atal gwahaniaethu? Sut gall y rheini y gwahaniaethir yn eu herbyn amddiffyn eu hawliau?  Mae'r gynhadledd hon yn edrych ar y deddfau, y statudau a’r confensiynau perthnasol a’r arferion cyfraith gyhoeddus a hawliau dynol cysylltiedig. Mae’r digwyddiad wedi’i anelu ar gyfer cynghorwyr, gweithredwyr cymdeithas sifil, academyddion, gweithwyr polisi proffesiynol a chyfreithwyr.

10.00 Cyflwyniad
Jo Hickman, Cyfarwyddwr, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

10.05 Anerchiad Agoriadol
Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru

10.20 Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb a gwahaniaethu
Elizabeth Prochaska, Cyfarwyddwr Cyfreithiol, Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

10.45 Egwyl

11.00 Herio gwahaniaethu mewn carchardai yng Nghymru

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i leoliadau caethiwo gydymffurfio â Dyletswyddau Cydraddoldeb, Deddf Hawliau Dynol 1998 ac egwyddorion y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn berthnasol i Fyrddau Iechyd Lleol sy’n darparu gofal iechyd i’r rhan fwyaf o garcharorion. A yw’r Deddfau hyn yn cael eu gorfodi i atal gwahaniaethu mewn carchardai yng Nghymru? Mae’r cyflwyniad hwn yn ystyried rôl datganoli, comisiynu gwasanaethau ac effaith preifateiddio a mynediad at gyfiawnder.
Craig Court, Harding Evans Solicitors

11.20 Pecyn Cymorth Gwrth-Wahaniaethu - y statudau, y confensiynau a’r achosion ddylai fod wrth law gennych bob amser
John Halford, Bindmans

12.00 – 13.00 Sesiynau grŵp y bore

 1. Sancsiynau ar Fudd-daliadau a Hawliadau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb
  Bydd y sesiwn hon yn edrych ar hawliadau’n ymwneud â gwahaniaethu mewn achosion budd-daliadau lles. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar sut mae nodi hawliadau posibl yn ymwneud â gwahaniaethu sy’n deillio o amodoldeb anaddas a sut mae sicrhau iawndal ar gyfer eich cleientiaid.
  Katy Watts a Matt Ahluwalia (i’w cadarnhau), Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

 2. Rhoi deddfwriaeth atal digartrefedd yng Nghymru ar waith: Gwersi ar gyfer y Ddeddf Lleihau Digartrefedd
  Rhagor o siaradwyr i’w cadarnhau
  Mae Deddf Tai (Cymru) wedi dylanwadu ar y ffordd o feddwl ledled y DU ynghylch y ffordd orau o fynd i’r afael â digartrefedd.  Bydd y sesiwn hon yn edrych ar faterion rhoi ar waith, gan ganolbwyntio ar hawliau dynol a beth ellir ei ddysgu er mwyn rhoi mesurau tebyg ar waith ar draws y ffin. 
  Rachel Anthony, Civitas Chambers

    3. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
Beth yw’r rheidrwydd cyfreithiol i wella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol amgylcheddol ac economaidd? Bydd y sesiwn hon yn edrych ar y Ddeddf unigryw hon a sut mae ei gorfodi o safbwynt cyfreithiol.  Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar astudiaethau achos, gydag enghreifftiau’n cynnwys heriau aer glân ac effaith ar grwpiau agored i niwed, yn arbennig nod ‘cydraddoldeb’ Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.
Adam Hundt and Gareth Sims, Deighton Pierce Glynn 

13.00  - 14.00 Cinio

Sesiwn y Prynhawn:

Sesiynau grŵp 14.00 – 15.00

4. Cymorth cyfreithiol ar gyfer hawliadau’n ymwneud â gwahaniaethu
Polly Brendon, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus a
Clare Fowler, Howells

5.    Ymgorffori hawliau dynol mewn deddfwriaeth yng Nghymru - beth mae hynny’n ei olygu’n ymarferol?Beth mae gwarantau cyfansoddiadol hawliau’r confensiwn, ymgorffori CCUHP a deddfwriaeth benodol yng Nghymru’n ddiweddar yn eu golygu i blant yng Nghymru? Beth yw’r goblygiadau o ran rhoi’r hawliau ar waith yn ymarferol yn fwy cyffredinol? 
Michael Imperato, Watkins and Gunn
Katherine Barnes, Francis Taylor Building

6. Gwahaniaethu ar sail anabledd a chyfraith gyhoeddus
Bydd y sesiwn hon yn edrych ar wahanol ffyrdd i herio gwahaniaethu ar sail anabledd, cydymffurfedd â chytuniad y Cenhedloedd Unedig a rhai datblygiadau diweddar yng nghyswllt cyfraith achosion.

Sara Lomri, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus (siaradwr arall i'w gadarnhau)

15.20 15.20 Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ar waith
Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

 15.50 Panel: A yw deddfwriaeth gymdeithasol ac economaidd sy’n benodol i Gymru’n gwella dulliau diogelu hawliau dynol a chydraddoldebau?  Os felly, a oes modd gorfodi hyn?
Y Panel:
Marie Brouseau-Navarro
Rhian Davies, Prif Swyddog Gweithredol Anabledd Cymru
Dr Simon Hoffman, Prifysgol Abertawe
Michael Imperato, Watkins and Gunn
Alun Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Hafal
Elisabeth Jones, Prif Gynghorydd Cyfreithiol, Cynulliad Cenedlaethol Cymr

16.50 Anerchiad i Gloi
Syr Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru
Rôl Comisiwn Sefydlog ar Gyfiawnder yng Nghymru, gan gyfeirio’n benodol at gyfraith gyhoeddus a rôl newydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru.

17.15 gorffen

£60 i gynghorwyr, £80 i'r sector gwirfoddol, £120 i gyrff cyhoeddus, tocyn myfyriwr £10 
(ex VAT)